PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE MGR. J. DUŠKA

01.09.2014 00:00

Nabízím výukové semináře - akreditované MŠMT - pro učitelete ZŠ a SŠ:

 

Ve školním roce 2014 - 2015 lektoruji tato témata:

 

KDY?
KDE?
CO?
22. 9.
BENEŠOV
1. světová válka a cesta ke vzniku ČSR
13. 10.
MĚLNÍK
1. světová válka a cesta ke vzniku ČSR
3. 11.
PRAHA
1. světová válka a cesta ke vzniku ČSR
10. 11.
PRAHA
ISLÁM
1. 12.
BRNO
ISLÁM
15. 12.
RAKOVNÍK
1. světová válka a cesta ke vzniku ČSR
5. 1.
KLADNO
1. světová válka a cesta ke vzniku ČSR
12. 1.
ML. BOLESLAV
1. světová válka a cesta ke vzniku ČSR
19. 1.
PRAHA
ISLÁM
16. 2.
BRNO
ISLÁM
23. 2.
PRAHA
ISLÁM
2. 3.
KLADNO
2.SV.VÁLKA
11. 3.
PRAHA 3
EU A MY
16. 3.
TRUTNOV
ISLÁM
23. 3.
PLZEŇ
ISLÁM
25. 3.
PRAHA 3
EU A MY
30. 3.
PRAHA
DUCH. SYSTÉMY ASIE
13. 4.
BRNO
DUCH. SYSTÉMY ASIE
20. 4.
OLOMOUC
DUCH. SYSTÉMY ASIE
27. 4.
PRAHA
EU A MY
29. 4.
PRAHA 3
ISLÁM
4. 5.
NÁCHOD
DUCH. SYSTÉMY ASIE
11. 5.
RAKOVNÍK
2.SV.VÁLKA
18. 5.
PRAHA
2.SV.VÁLKA
1. 6.
HRADEC KRÁLOVÉ
ISLÁM
8. 6.
RYCHNOV N. KNĚŽ.
ISLÁM
15. 6.
BOLESLAV
ISLÁM
22. 6.
OLOMOUC
ISLÁM

 

STRUČNÁ ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM:

 

EVROPSKÁ UNIE A MY  .jpg

 • Posluchači budou seznámeni s historickými souvislostmi a politickými koncepty, v nichž vznikla a začala být realizována myšlenka evropské integrace. Budou osvětleny stěžejní dohody a klíčové smlouvy, které evropskou integraci krok za krokem prohlubovaly - od Schumanovy deklarace, přes ESUO, EHS, celní unii, realizaci Jednotného evropské aktu, zavedení eura, až k přístupovým vlnám nových členských států, Kodaňským kritériím, Schengenskému prostoru, vzniku EU a Lisabonské smlouvě.

 • Výklad bude dále zaměřen na přístupová jednání ČR s EU, praktické dopady členství ČR v EU. Pozornost bude věnována strukturálním fondům a bude popsána struktura rozpočtu EU.

 • V poslední části budou analyzovány základní instituce EU (Evropská rada, Rada EU, Evropský parlament, Evropská komise, EHSV atd.) jejich fungování, kompetence a vzájemné vztahy. Budou analyzovány nejdůležitější společné politiky a evropská strategie růstu Europa 2020 se zaměřením na oblast vzdělávání.

 • Lektor bude výklad doplňovat kvalitně zpracovanou a rozsáhlou multimediální prezentací k dané problematice.

 

ISLÁM A ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS .jpg

 • Účastníci budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu (myšlenkové a kulturní pozadí vzniku Koránu, život a působení proroka Mohameda) dále se základní myšlenkovou strukturou tohoto náboženství (signifikantní témata: kosmologie, vztah člověk - Bůh, eschatologie, právo, sociální aspekty, vztah k dalším náboženstvím atd.) včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. Výklad dále zahrne historický nástin šíření islámu ve světě v průběhu dějin a kulturně-civilizační aspekty islámu. Dále se výklad bude zabývat detailní analýzou práva šaría a jeho srovnáním s právem v euroamerickém civilizačním okruhu. Dalším z dílčích témat budou projevy islámu v současném světě včetně problematiky islámu v rámci EU (realita - statistiky, mýty a předsudky).

 • V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci.

 • Lektor bude výklad doplňovat kvalitně zpracovanou a rozsáhlou multimediální prezentací k dané problematice.

 

KŘESŤANSTVÍ V PROMĚNÁCH DVOU TISÍCILETÍ .jpg

 • Posluchači budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku křesťanství, s cestou malé sekty v rámci judaismu k nejrozšířenějšímu náboženství světa. Bude osvětlen proces formování Nového zákona a jeho vztahu se Starým zákonem, popsána základní světonázorová struktura křesťanství včetně základních oblastí fundamentální teologie (ekleziologie, pneumatologie, eschatologie atd.)

 • Kromě výkladu stěžejních myšlenek, pojmů a výkladu procesu formování dogmat na (ekumenických) koncilech se budeme zabývat vnitřní diferenciací a postupným vznikem jednotlivých významných duchovních proudů v rámci křesťanství.

 • Dále bude pospán základní přehled dějin katolické církve s přihlédnutím k jejímu kulturně-civilizační vlivu na evropské i světové dějiny. Bude přiblížena základní osnova liturgického roku a osvětlen význam základních svátků a rituálů.

 • Lektor bude výklad doplňovat kvalitně zpracovanou a rozsáhlou multimediální prezentací k dané problematice.

 

DUCHOVNÍ SYSTÉMY ASIE .jpg

 • Posluchači budou seznámeni s významnými duchovními systémy Asie. Výklad začne popisem a charakteristikou védského náboženství, upanišad a jejich učení. Na vybraných ukázkách ze svatých textů (Bhagavadgíta) budou vysvětleny základní pojmy (dharma, karma, mókša, jóga atd.) a signifikantní motivy hinduismu + popsána jeho božstva, zvyky, svátky a rituály.

 • Bude následovat výklad života prince Siddhárty Gautamy a vysvětlení základních principů buddhismu (4 vznešené pravdy, 3 kořeny zla, řetěz závislého vznikání, osmičlenná ušlechtilá stezka, sangha apod.), včetně popsání rozdílů mezi jednotlivými buddhistickými školami (theraváda, mahájána, vadžrajána).

 • Další část bude zaměřena na duchovní systémy Číny - konfucianismus a taoismus. Probereme základní myšlenky a charakteristické náhledy na svět (koncept jing / jang), člověka (mudrc, etika, rodina, hierarchie), duchovní praxi a další originální perspektivy, které tato inspirativní učení poskytují (včetně pohledů na ajurvédu, akupunkturu, wu-shu atd.).

 • Lektor bude výklad doplňovat kvalitně zpracovanou a rozsáhlou multimediální prezentací k dané problematice.

 

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT .jpg

 • Účastníci budou seznámeni s původem a myšlenkovým pozadím moderního sionismu a procesem, který vedl ke vzniku státu Izrael. Budou analyzovány počátky bojů mezi Židy a Araby, vývoj vztahu Velké Británie k židovskému přistěhovalectví, rekapitulovány nejdůležitější arabsko-izraelské válečné konflikty od vzniku židovského státu v r. 1948 až do roku 2014 (včetně jejich mezinárodněpolitických a vojensko-ekonomických důsledků).

 • Výklad bude také zaměřen na strukturu palestinského národně osvobozeneckého hnutí a boj Palestinců s Izraelem včetně analýzy ničivých teroristických útoků a problematiky palestinských uprchlíků v okolních zemích (Jordánsko, Libanon).

 • Výklad bude zahrnovat nástin vývoje blízkovýchodního mírového procesu včetně rozboru role jednotlivých zainteresovaných aktérů (USA, SSSR, Egypt, OSN atd.). Dále bude přiblížena současná situace v soužití mezi Izraelci a Palestinci a problematika situace na okupovaných územích (výstavba židovských osad, zdi, situace na palestinské politické scéně apod.).

 • Lektor bude výklad doplňovat kvalitně zpracovanou a rozsáhlou multimediální prezentací k dané problematice.

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A CESTA KE VZNIKU ČSR

 • Posluchači budou seznámeni s mezinárodní situací v předvečer 1. světové války. Budou popsány strategické plány a očekávání jednotlivých států velmocí na počátku války.

 • Kromě popisu vývoje na hlavních bojištích včetně nejvýznamnějších bitev bude popsána situace v zázemí bojujících států. Lektor popíše významné politické změny v letech 1917 - 1918 (ruské revoluce 1917 a vstup USA do války), které nakonec konflikt rozhodly. 

 • Pozornost bude také  věnována boji Čechů a Slováků na politické (domácí i zahraniční odboj) i válečné scéně (čs. legie). Na závěr budou popsány výsledky války, mírové smlouvy dojednané v Paříži a jejich důsledky. 

 • Lektor bude výklad doplňovat kvalitně zpracovanou a rozsáhlou multimediální prezentací k dané problematice.

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

 • Posluchači budou seznámeni s příčinami rozpoutání druhé světové války. Bude popsán vývoj v letech 1939 - 1941 v Evropě (útok na Polsko, invaze do Dánska a Norska, útok na Benelux a Francii, bitva o Británii).

 • Budou analyzovány okolnostmi a průběh přepadení SSSR Třetí říší v roce 1941. Budou popsány nejdůležitější události na východní frontě: operace Barbarossa, bitva o Stalingrad, bitva u Kurska, operace Bagration, postup rudé armády do Běloruska, Pobaltí, Rumunska a Bulharska, varšavské povstání, Viselsko-oderská operace rudé armády, boje o Maďarsko a Budapešť, dobytí Vídně a konečně – po popisu vylodění v Normandii a postupu spojenců Z Evropou - také dobytí Berlína.
 • Další část semináře začne výkladem japonské teritoriální expanze od 30. let 20 století., vzestupem a sílením  imperiálních ambic Japonska (plány a vojenské strategické cíle japonské generality),  popisem útoku na USA (Pearl Harbor) a následných územních zisků Japonců v Tichomoří. Po zlomu, který znamenala bitva u Midway je popsán americký postup do konce roku 1943. Dále následuje popis významných bitev, které museli Američané vybojovat v Pacifiku proti Japoncům v letech 1944-45 (bitva v zálivu Leyte) a strategické bombardování Japonska. Bude  rovněž popsán projekt Manhattan a následné svržení jaderných bomb na japonská města Hirošimu a Nagasaki, které ukončilo válku v Tichomoří.
 • Výklad bude doplněn přehledem spojeneckých konferencí během války a popisem konečné bilance 2.sv. války.
 • Výklad bude doplňován rozsáhlou multimediální prezentací k dané problematice.

 

STUDENÁ VÁLKA 1947 - 1991

 • Posluchači budou seznámeni s předpoklady vzniku, počátky a vývojem studené války v letech 1945-1989. Lektor objasní klíčové momenty ve vývoji vztahů mezi supervelmocemi (Berlínské krize, Korejská a Vietnamská válka, Suezská krize, Karibská krize, Afghánská krize) s přihlédnutím vojensko-politickému vývoji v Evropě (rozdělené Německo, NATO vs. Varšavská smlouva).
 • Posluchačům bude objasněn vnitřní vývoj supervelmocí během studené války. Pozornost bude také věnována vývoji závodů v dobývání vesmíru a závodům ve zbrojení  a procesu jaderného odzbrojování.
 • Výklad bude doplňován rozsáhlou multimediální prezentací k dané problematice.